kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
 


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 

Román, német és szerb nyelvű társlapok, testvérlapok mutatója
(A kétnyelvű kiadványokat lásd a Betűrendes címjegyzékben.)
 
- Acordul global, formă stimulatoare de retribuire a muncii cooperatorilor. lásd 238. A globális akkord ...
- Acţionaţi hotărît pentru a pune în valoare fiecare palmă de pămînt! lásd 256. Hasznosítsunk minden talpalatnyi termőföldet!
- Activităţile industriale, mijloc important ... lásd 292. Az ipari jellegű tevékenység ...
- Adevărul Ardealului. lásd 186. Erdélyi Szikra és 287. Igazság.
- Agerpres Buletinul Economic. lásd 8. Agerpres.
- Agitatorul. lásd 9. Agitátor.
- Agricultura Mureşeană. lásd 392. Marosmenti mezőgazdaság.
- Agricultura Socialistă. lásd 204. Falvak Dolgozó Népe.
- Almanahul Literar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R. lásd 295. Irodalmi Almanach.
- Apărarea. lásd 143.  Ellenállás.
- Apel! lásd 209. Felhívás!
- Apicultura. lásd 400. Méhészet.
- Apicultura În România. lásd 401. Méhészet Romániában.
- Ardealul Nou. lásd 148. Előre. 
- Arici Pogonici. lásd 444. Napsugár.
- Armata Nouă. lásd 630. Új Hadsereg.
- Autoconducere - Autoaprovizionare. lásd 469. Önigazgatás - Önellátás.
- Banater Schrifttum. lásd 41. Bánsági Írás, 286. Igaz Szó, 295. Irodalmi Almanach és 651. Útunk.
- Banatske Novine. lásd 532. Szabad Szó (2).
- Biblioteca. lásd Könyvtár.
- Buletinul Apărării Patriotice. lásd 458. Népvédelem Lapja.
- Buletinul ARLUS. lásd 31. ARLUS Tájékoztató.
- Buletinul Comitetelor de luptă pentru pace. lásd 51. A Békeharcbizottságok Közlönye.
- Buletinul Inspectoratului şcolar al jud. Sălaj. lásd  79. Buletinul  Oficial al Inspectoratului şcolar judeţean Sălaj = A Szilágyvármegyei Tanfelügyelőség Tanügyi Közlönye.
- Buletinul Metalo-Chimic. lásd 543. Szakszervezeti Közlöny.
- Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu al regiunii Cluj. lásd  76.  Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judeţean Cluj = Kolozs ...
- Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judeţean Mureş. lásd 232. Gazeta Oficială a judeţului Mureş.
- Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu regional Mureş. lásd 232. Gazeta Oficială a judeţului Mureş.
- Buletinul Oficial al Consiliului Popular al judeţului Mureş. lásd 386. Maros Megye Néptanácsa Hivatalos Közlönye.
- Buletinul Oficial al Consiliului Popular al judeţului Satu Mare. lásd  547.A Szatmár Megyei Néptanács Hivatalos Közlönye.
- Buletinul Oficial al judeţului Mureş. lásd 232. Gazeta Oficială a judeţului Mureş.
- Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a RPR. lásd 508. A Román Népköztársaság Nagy Nemzetgyűlésének Hivatalos Közlönye.
- Buletinul Oficial al Republicii Populare Romîne. lásd 505. A Román Népköztársaság Hivatalos Közlönye.
- Buletinul Oficial al Sfatului Popular al regiunii Cluj. lásd 76. Buletinul Oficial al Comitetului Provizoriu judeţean Cluj. = Kolozs ...
- Buletinul Oficial al Sfatului Popular Regional Mureş. lásd 232. Gazeta Oficială a judeţului Mureş.
- Buletinul Uniunii Sindicatelor comunale din R.P.R. lásd 506. A Román Népköztársaság Községi Szakszervezeti Szövetségének Közlönye.
- Buletinul Uniunii Sindicatelor din industriile metalurgice, chimice şi sticlărie din România. lásd 543. Szakszervezeti Közlöny.
- Buletinul Uniunii Sindicatelor metalo-chimice. lásd 543. Szakszervezeti Közlöny.
- Buletinul Uniunii Sindicatelor Unite a muncitorilor din industria alimentară din România. lásd 512. A romániai élelmezési ipari munkások ...
- Buletinul Uniunii Sindicatelor Unite a muncitorilor din industriile: construcţii, lemn şi forestier. lásd 156. Az Építő-, fa- és fűrészüzemi munkások ...
- Buletinul Universităţilor V. Babeş şi Bolyai. lásd 339. A kolozsvári V. Babeş és Bolyai Egyetemek Közleményei.
- Călăuza Bibliotecarului. lásd 348. Könyvtárosok Tájékoztatója.
- Carnetul Agitatorului. lásd Az Agitátor/Aktivista Zsebkönyve.
- Carnetul Agitatorului. lásd 9. Agitátor.
- Carnetul Indrumătorului. lásd Az Aktivista/Irányító Zsebkönyve.
- Cercetări de Lingvistică. lásd 460. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények.
- Colecţia de Hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri ... lásd 507. A Román Népköztársaság Minisztertanácsa ...
- Colţ de Ţară. lásd 120.Dolgozó Bányavidék.
- Constructorul. lásd 155. Az Építő.
- Constructorul Harghitean. lásd 252. Hargitai Építők.
- Constructorul de maşini. lásd 234. Gépgyártók.
- Contemporanul. lásd 262. A Hét.
- Convorbiri Literare. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Cravata Roşie. lásd 479. Pionír.
- Cronica Sătmăreană. lásd 550. Szatmári Hírlap.
- Creaţia ştiinţifică şi tehnică. lásd 426. Műszaki-tudományos ...
- Crişana. lásd 202. Fáklya.
- Crucea Roşie Româna, Buletin. lásd 510. A Román Vöröskereszt ... számú közlönye.
- Crucea Roşie RPR. lásd 509. A Román Vöröskereszt.
- Cultura Poporului. lásd 450. Népművelődés.
- Cutezătorii. lásd 298. Jóbarát.
- Cuvîntul legii. lásd 613. A törvény szava.
- Cuvîntul Nou. lásd 399. Megyei Tükör.
- Drapelul Roşu. lásd 121. Dolgozó Nép.
- Drapelul Roşu. lásd 532. Szabad Szó (2). 
- Drum Nou. lásd még 631. Új Idő. és 67. Brassói Lapok (2).
- Ecoul Pădurii. lásd 159. Erdei Visszhang.
- Egalitatea. lásd 209. Felhívás!
- Egalitatea Naţională. lásd 209. Felhívás!
- Făclia. lásd 287. Igazság. 
- Făclia Ardealului. lásd 287. Igazság. 
- Femeia. lásd 122. Dolgozó Nő.
- Femeia Bihoreană. lásd 56. Bihari Asszonyok.
- Femeia Mureşeană. lásd 391. Marosmenti Asszonyok.
- Femeia Mureşeană. lásd 517. Röplap /5/.
- Flacăra Roşie. lásd 677. Vörös Lobogó.
- Foaia Intrecerii '77. lásd 44. Bányász-Híradó.
- Foaia Invalizilor. lásd 243. Hadigondozottak Lapja.
- Foaia I.O.V.R. lásd 243. Hadigondozottak Lapja.
- Foaie Volantă. lásd  Röplap.
- Forestierul. lásd 206. Fások.
- Forestierul Harghitean. lásd 253. Hargitai Famunkás.
- Gazeta Cooperaţiei. lásd 588. Szövetkezeti Újság.
- Gazeta Învăţămîntului. lásd 594. Tanügyi Újság.
- Gazeta Literară. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Gazeta Matematică. lásd 397. Matematikai Lapok.
- Gazeta Matematică şi Fizică. lásd 396. Matematikai és Fizikai Lapok.
- Gazeta Meseriaşilor/!/ lásd 293. Iparosok Lapja.
- Gazeta Meşteşugarilor. lásd 293. Iparosok Lapja. és 328. Kisiparosok Lapja.
- Gazeta Minerului. lásd 44. Bányász-Híradó.
- Gazeta Proprietarilor Urbani. lásd 261. Háztulajdonosok Lapja.
- Gazeta Satelor. lásd 203. A Falu Újságja.
- Geneze. lásd 219. Forrás.
- Gospodărirea chibzuită a energiei electrice. lásd 591. Takarékos elektromos energiagazdálkodást.
- Grădina Mea. lásd 318. Kertész POSTA Horticolă.
- Grupa sindicală, şcoală a muncii comuniste. lásd 540. A szakszervezeti csoport ...
- Heft des Agitators. lásd 17. Az Agitátor Zsebkönyve.
- Iaşul Literar. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- În ajutorul agenţilor colectori. lásd 48. A begyűjtő ügynökök ...
- În Apărarea Păcii. lásd 51. A Békeharcbizottságok Közlönye.
- În obiectiv - calitatea. lásd 440. Napirenden a minőség.
- Îndrumătorul Cultural. lásd 427. Művelődés és 90. Cîntarea României.
- Îndrumătorul Cultural (pentru căminele şi ateneele culturale). lásd  428. Művelődési Útmutató.
- Informaţia Harghitei. lásd 248. Hargita. 
- Iniţiativă, creativitate, eficienţă. lásd 321.  Kezdeményezés, alkotó készség, hatékonyság.
- Karpaten Rundschau. lásd 631. Új Idő és 67. Brassói Lapok (2).
- Kultureller Wegweiser. lásd 427. Művelődés.
- Kulturni Uputnik. lásd 427. Művelődés.
- Laudă muncii. lásd 419. A munka dicsérete.
- Licurici. lásd 479. Pionír.
- Luceafărul. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Luminiţa. lásd 444. Napsugár.
- Lupta Noastră. lásd 121. Dolgozó Nép.
- Lupta Ardealului. lásd 287. Igazság.
- Luptătorul. lásd 247. A Harcos.
- Luptătorul Bănăţean. lásd 532. Szabad Szó (2). 
- Mai multe furaje! lásd 610. Több takarmányt!
- Mărţişor. lásd 385. Márciuska.
- Mecanizatorul Mureşean. lásd 389. Maros megyei mezőgépész.
- Metalo-Chimica. lásd 543. Szakszervezeti Közlöny.
- Metalul. lásd 668. Vasas.
- Metalurgistul Vlăhiţean. lásd 676. Vlahicai Vasas.
- Mîini de Aur. lásd 26. Aranykezek.
- Minerul. lásd 43. Bányász és 192. Erdővidéki Bányász.
- Minerul Baraoltului. lásd 192. Erdővidéki Bányász.
- Monitorul Oficial al României. lásd 511. ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, a Monitorul Oficial al României fordítása.
- Munca. lásd 421. Munkásélet.
- Muncitorul Alimentar. lásd 142. Élelmezési Munkás.
- Neue Banater Zeitung. lásd 532. Szabad Szó (2).
- Neue Literatur. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Neue Welt. lásd 638. Új Század. Bukarest.
- Neuer Weg. lásd 147. Előre.
- Noua Şcoală Românească. lásd 633. Az új iskola a Román Népköztársaságban.
- Noul mecanism economico-financiar. lásd 629.Új gazdasági-pénzügyi ...
- Novi Zsivot. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Ocrotiţi şi apăraţi pădurea. lásd 467. Óvjuk az erdőt!
- Odoreu în reconstrucţie.lásd 643. Az újjáépülő Szatmárudvari.
- Ogorul. lásd 395. Martonfalvi burgonyatermesztők.
- Omenie şi sănătate. lásd 151. Emberség és egészség.
- Omagiu Partidului. lásd 275. Hódolat A Pártnak.
- Opinii. lásd 670. Vélemények.
- Orizont. lásd 278. Horizont. 
- Orizont. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Orizonturi. lásd 51. A Békeharcbizottságok Közlönye.
- Pacea. lásd 51. A Békeharcbizottságok Közlönye.
- Pădurea. lásd 190. Az Erdő.
- Patriotul. lásd 301. Jövő.
- Partizanii Păcii. lásd 51. A Békeharcbizottságok Közlönye.
- Pentru Apărarea Păcii. lásd 50. A Béke Védelmében.
- Pentru Pace şi Cultură Luptăm. lásd 286. Igaz Szó, 295. Irodalmi Almanach és 651. Útunk.
- Pentru pace trainică, pentru democraţie populară. lásd 600. Tartós békéért, népi demokráciáért.
- Pentru sănătatea noastră. lásd 128. Egészségünkért.
- Pentru Socialism. lásd 46. Bányavidéki Fáklya.
- Pionierul. lásd 479. Pionír.
- Poporul. lásd még 383. Máramarosi Nép.
- Poporul Maramurăşului. lásd 383. Máramarosi Nép.
- POŞTA Horticolă. lásd 318. Kertész POSTA Horticolă.
- Pravda. lásd 532. Szabad Szó (2). 
- Presa. lásd 519. Sajtó.
- Probleme Externe. lásd 360. Külföldi Kérdések.
- Protecţia Muncii. lásd 422. Munkavédelem.
- Recolta. lásd 102. Csernátoni répatermesztők.
- Recolta. lásd 604. A termés.
- Revista Bibliotecilor. lásd 347. Könyvtári Szemle.
- Revista Funcţionarilor Particulari. lásd 366. Magántisztviselők Lapja.
- Revista Matematică şi Fizică. lásd 396. Matematikai és Fizikai Lapok.
- România Liberă. lásd 147. Előre. 
- România Literară. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Să apărăm pădurea. lásd 191. Erdővédelem.
- Sănătatea. lásd 128. Egészségünkért.
- Săteanca. lásd 122. Dolgozó Nő.
- Scânteia Ardealului. lásd 186. Erdélyi Szikra. és 287. Igazság.
- Scânteia Pionierului. lásd 479. Pionír.
- Scânteia Tineretului. lásd 283. Ifjúmunkás.
- Schimb de experienţă. lásd 596. Tapasztalatcsere.
- Şcoala Mureşeană. lásd 388. Maros Megyei Iskola.
- Scrisul Bănăţean. lásd 41. Bánsági Írás, 286. Igaz Szó, 295. Irodalmi  Almanach és 651. Útunk.
- Secerisul. lásd  Aratás.
- Semafor. lásd 563. Szemafor.
- Societatea de Cruce Roşie a RPR, Buletin. lásd 510. A Román Vöröskereszt ... számú közlönye.
- Şoimii Patriei. lásd 260. A Haza Sólymai.
- Spicul. lásd 461. Nyujtódi búzatermesztők.
- Sportul Popular. lásd 69. Bukaresti Népsport, 452. Népsport, 637. Új Sport.
- Sportul Popular Bănăţean. lásd 40. Bánáti Népsport.
- Ştafeta Tinereţii. lásd 285. Ifjúsági Staféta.
- Steaua. lásd 286. Igaz Szó és 651. Útunk.
- Steaua Roşie. lásd 681. Vörös Zászló.
- Tânărul Muncitor. lásd 283. Ifjúmunkás.
- Ţărani cooperatori! Să strîngem şi să valorificăm operativ ... lásd 602. Termelőszövetkezeti tagok! Gyors ütemben takarítsátok be ...
- Tineretul Covăsnean. lásd 343. Kovásznai Fiatalok.
- Tineretul Harghitean. lásd 250. Hargita Ifjúsága.
- Tot înainte! lásd 411. Mindig előre!
- Totul pentru recuperarea pierderilor, pentru strîngerea recoltei. lásd 410. Mindent a termésért, mindent a helyreállításért.
- Transportul Rutier. lásd 354. Közúti Szállítás.
- Tribuna agitatorului mureşean. lásd 387. A Maros megyei agitátor zsebkönyve.
- Tribuna mureşeană a muncii politico-ideologice. lásd 481. A politikai nevelőmunka Maros megyei fóruma.
- Tribuna Şcolii. lásd 594. Tanügyi Újság.
- Turismul Covăsnean. lásd 618. Turisztikai Híradó.
- Turismul Popular. lásd 420. A Munkás-Turista.
- Unirea. lásd 140. Egység / 641. Új Út. 
- URSS Azi. lásd 638. Új Század.
- Veac Nou. lásd 638. Új Század.
- Viaţa Nouă. lásd 625. Új Élet.
- Viaţa Nouă. lásd 641. Új Út.
- Viaţa Sindicală. lásd 541. Szakszervezeti Élet.
- Viaţa Tineretului. lásd 284. Ifjúság.
- Viaţa Uzinei Noastre. lásd 656. Üzemünk Élete.
- Voinţa Poporului. lásd 446. Népakarat.
- Volk und Kultur. lásd 427. Művelődés és 90. Cîntarea României.
- Volkszeitung. lásd 631. Új Idő.
- Die Wahrheit. lásd 532. Szabad Szó (2).
- Zile hotărîtoare pentru producţia sfeclei de zahăr. lásd 108. A cukorrépa vetés döntő napjai.
- Zilele Muzicale Tîrgumureşene. lásd 394. Marosvásárhelyi Zenei Napok.

kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék