kuszálik péter

erdélyi hírlapok és folyóiratok
1940 - 1989

    bibliográfiák »romániai magyar sajtó 1940-1989
év 1930 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 1963
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990
 
    név a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
    kiadvány a b c d e f g h j k m n o p r s t u v z  
    helység a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
szűkítés -
 
 


| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
 
Transindex - Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989


A leírás adatcsoportjai

1. Főcím = párhuzamos cím.
2. Megjelenési hely.
3. Számozás.
4. Alcím és időbeni változásai.
5. Periodicitás (megjelenési gyakoriság).
6. Szerzőségi közlés.
7. Kiadó testület.
8. Nyomda.
9. Méret.
10. Terjedelem.
11. Lelőhely.
12. Megjegyzés. - Bibliográfiai utalás.
(Az adatcsoportok nincsenek mereven elhatárolva, pl. ha a kiadó neve szerepel az alcímben, a kiadói adatcsoportban már nem ismétlődik.)


Rövidítések jegyzéke

A jegyzékben a gyakrabban előforduló román kifejezések fordítása is megtalálható; nem tartalmazza a jegyzék az egy-egy címleíráson belüli ismétlődő szövegrészek között alkalmazott rövidítések föloldását, valamint a hónapneveket és a közismert rövidítéseket (pl.: irod.; ang.; fr.; ném.).

adj. = adjunct /helyettes/
agit. = agitáció, agitációs
áll. = állami ált. = általános, általában
AKvK = Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár
anul = évfolyam (évf.) ArMK = Arad megyei könyvtár, Arad
ARLUS = Asociaţia Română pentru Strîngerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică
szó szerint - a Szovjetunióval való kapcsolatok megerősítését szolgáló román társaság",
értelem szerint "Romániai Szovjetbarátok Egyesülete" vagy "Román-Szovjet Baráti Társaság".
Arte Graf. = Arte Grafice /grafikai művészetek; tkp. nyomda/
At. Graf. = Atelier Grafic /grafikai műhely; tkp. nyomda/
At. Poligr. = Atelier Poligrafic /nyomdaműhely/
AS = Asociaţia Studenţilor /diákegyesület/
BGDok = Bethlen Gábor dokumentációs könyvtár, Nagyenyed
bibl. = bibliográfia, bibliográfiai
BiblAc = Akadémiai Könyvtár, Bukarest
bis = németül: -ig
biz. = bizottság, bizottsága
BrMK = Brassó megyei könyvtár, Brassó
Buc. = Bucureşti
Buk. = Bukarest
BVK = Bunyitay Vince könyvtár, Nagyvárad
c. = cím, című, címmel
címvált. = címváltozat, címváltozás
colegiul de red. =/szerkesztő "kollégium", bizottság/
comit.red. = comitet redacţional, comitet de redacţie /szerkesztő bizottság/
coord. = coordonator /irányító/
C.P. = Centrul Poligrafic /nyomdaipari központ/
CPCS = Combinatul Poligrafic Casa Scânteii (1953. márc. 18.-1961. nov. 27. között kiegészítve "I.V. Stalin" nevével)
CUAS = Consiliul Uniunii Asociaţiilor Studenţeşti /diákegyesületek szövetségi tanácsa/
CUASC = Consiliul Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti /kommunista diákegyesületek szövetségi tanácsa/
CsMúz = Csíkszeredai Székely Múzeum könyvtára
dir. = director /igazgató/;
dir. administrator = ügyvezető igazgató
Edit. = editura /kiadó/
EGE = Erdélyi Gazdasági Egyesület
EKE = Erdélyi Kárpát-Egyesület
eln. = elnök
EMGE = Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület
EMKE = Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
et al. = et alii, latinul: és mások
évf. = évfolyam
évf.n. = évfolyamszám(ozás) nélkül
évf.sz. = évfolyamszám
fasc. = fascicol /ív, füzet/
fel. = felelős
fil. = filiala /alegység, leányvállalat/
folyt. old.sz. = folytatólagos oldalszámozás
főszerk. = főszerkesztő
gen. = general /fő-/
hely. = helyettes
I. = Intreprindere /vállalat, gyár, üzem/
ideigl. = ideiglenes
ifj. = ifjúság, ifjúsági
igazg. = igazgató, igazgatóság
I.I.S. = Intreprindere Industrială de Stat /állami iparvállalat/
IKE = Ifjúsági Keresztyén Egyesület
IMSz = Ifjúmunkás Szövetség
îndrum. = îndrumător /irányító/
Inst. = institut /intézet, műintézet/
Inst. de Arte Graf. =/nyomdai műintézet/
I.O. = Intreprindere Orăşenească /városi vállalat/
IOIL = Intreprindere Orăşenească de Industrie Locală /helyiipari váll./
I.O.V.R. = Invalizi, Orfani şi Văduve de Război /hadirokkantak, -árvák és -özvegyek./
ip. = ipari
I.P. = Intreprindere Poligrafică /nyomdaipari vállalat/
K: = kiadó, kiadja, kiadta
kat. = katolikus
KB = központi bizottság
KEK = Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár
keresk. = kereskedelmi
kft. = korlátolt felelősségű társaság
kiadv. = kiadványa (pl. évkönyv, kalendárium, melléklap stb.)
KISz = Kommunista Ifjak Szövetsége/Ifjúsági Szövetség
kiadótulajd. = kiadótulajdonos
kir. = királyi
k.n. = keltezés nélkül
közgazd. = közgazdasági
közp. = központ, központi
KRP = Kommunisták Romániai Pártja
Kvár. = Kolozsvár
kvny. = könyvnyomda
m. = magyar
MAT = Magyar Autonóm Tartomány
mat.-fiz. = matematika-fizika, matematică-fizică
mb. = megbízott
megj. = megjelenik, megjelent
mezőgazd. = mezőgazdasági
MGÁ = mezőgazdasági gép- és traktorállomás
MNSz = Magyar Népi Szövetség
MTI = Magyar Távirati Iroda
MTSz, MTSz-ek = mezőgazdasági termelőszövetkezet, -ek
munk. = munkatárs, -a, -ai, -ak
MvhMK = Maros megyei könyvtár, Marosvásárhely
n. = nélkül
nr. = număr /szám, számú/
ny. = 1. nyelv, nyelvű, nyelven; 2. nyomda
Ny: = nyomda, nyomtatta
Nyip.Váll. = nyomdaipari vállalat
ODA = Országos Demokrata Arcvonal
old.sz. = oldalszám,oldalszámozás
OMSÉ = Országos Magyar Sajtókamara Évkönyve (1940-1943 között)
OSzK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
oszt. = osztály, -a
összeáll. = összeállította
p. = latinul: pagina /oldal/
pld. = példány
pol. = politika, -i
poligr. = poligrafie /nyomda/,
poligrafic /nyomdai/
prim colaborator = főmunkatárs
prof. = profesor /tanár/
prof.coord. = profesor coordonator /irányító tanár/
prop. = propaganda
propr. = proprietar /tulajdonos/
pt. = pentru /-ért/
red. = redactor /szerkesztő/
red. resp. = redactor responsabil /felelős szerkesztő/
red. şef = redactor şef /főszerkesztő/
red. şef adj. = redactor şef adjunct /főszerkesztő-helyettes/
ref. = református
RefLtár =Erdélyi Református Egyházkerület levéltára, Kolozsvár
RefTeol = Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Theológiai Intézet könyvtára, Kolozsvár
resp. = responsabil /felelős/
RKP = Román Kommunista Párt
RMIL = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, 1-3. kötet
RMNSz = Romániai Magyar Népi Szövetség
RMP = Román Munkáspárt
RNK = Román Népköztársaság
ro. = román
róm. kat. = római katolikus
RSzÁSz = Romániai Szakszervezetek Általános Szövetsége
RSzK = Románia Szocialista Köztársaság
Rt. = részvénytársaság
secr. = secretar /titkár/
secr.gen.red. = secretar genaral de redacţie /szerkesztőségi főtitkár/
secr.red. = secretar redacţional /szerkesztőségi titkár/
secr.resp. = secretar responsabil /felelős titkár/
sef = /fő-/
sic = latinul: így
s.l. = sine loco, latinul: helység nélkül
s.n. = sine nomine, latinul: név nélkül
soksz. = sokszorosított, sokszorosítás
sor. = sorozat
sorsz. = sorszám
subunit. = subunitate /alegység, üzem/
sz. = szám, számot
szerk. = szerkesztő, szerkeszti, szerkesztette, szerkesztőség, szerkesztőségi
szerk.biz. = szerkesztőbizottság
szerk.titkár = szerkesztőségi titkár
szoc. = szocialista
szöv. = szövetség, szövetsége, szövetségének
SzuDok = dokumentációs könyvtár, Székelyudvarhely
SzuMúz = Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum könyvtára
tart. = 1. tartomány; 2. tartalmazza
társad. = társadalmi
Téka = Teleki-Bolyai dokumentációs könyvtár és téka, Marosvásárhely
Tip. = tipografie /nyomda/, tipografic /nyomdai/
tulajd. = tulajdonos
UAS = Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti /diákegyesületek szövetsége/
UMGISz = Udvarhelymegyei Munkások Gazdasági és Ipari Szövetkezete
Unit. = Unitate /egység, gyár, vállalat/
uő. = ugyanő
UTC = Uniunea Tineretului Comunist /Kommunista Ifjak Szövetsége = KISz/
URSS = Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice /Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége - SzSzKSz/
váll. = vállalat
vez. = vezetés, vezetése, vezetőség, vezetőségének
vm. = vármegye

 

kapcsolódik

  » az adatbázisról
  » a szerzőről
  » jelmagyarázat
  » bibliográfia
  » sajtótörténeti kronológia
  » társlapok
  » írok a szerzőnek

 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar könyvtermés 2021. április 1. – 2021. szeptember 30.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék